Winkels
Klantendienst
Verlanglijst
Inloggen

Winkelvoorraad bekijken

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens:

NV Decruyenaere
Doorniksesteenweg 193
8580 Avelgem
info@kevinshoes.be

056644329
BE 0405 401 701
RPR Gent, Afd. Kortrijk

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van NV Decruyenaere, een NV met maatschappelijke zetel te Doorniksesteenweg 193; Avelgem BTW BE 0405 401 701, RPR Gent, afdeling Kortrijk, (hierna 'Kevin Shoes') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”): www.kevinshoes.be. Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Kevin Shoes houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Kevin Shoes aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

De verzendkost is niet inbegrepen. De verzendkosten worden niet in rekening gebracht en bedragen dus €0 ten aanzien van de klant. Dit wordt duidelijk aangegeven bij de bestelprocedure. Er wordt enkel naar adressen in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland geleverd.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod en bestelling

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze
algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Voor het plaatsen
van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt,
verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene
voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website.
Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de
overige voorwaarden onverkort van toepassing.
Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de
bepalingen van het Belgische recht.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kevin Shoes niet. Kevin Shoes is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kevin Shoes is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het nummer van de klantendienst is 056 64 43 29 en tijdens de openingsuren van Kevin Shoes bereikbaar.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Kevin Shoes. Kevin Shoes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

De verkoper is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren.
Kevin Shoes behoudt zich eveneens het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van
ernstig vermoeden van misbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper
onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de
prijzen en de beschrijving van het aanbod.
De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd.

Artikel 4: Online aankopen

Elke klant gebruiker is verantwoordelijk voor de toegang tot zijn/haar account, waaronder de persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Deze toegangssleutels zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Bijgevolg kunnen ze niet worden overgedragen noch worden afgestaan aan derden.
De klant dient alle maatregelen te nemen teneinde te vermijden dat zijn/haar persoonlijk account door derden, in het bijzonder de minderjarigen, zouden kunnen worden gebruikt.

Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moeten invullen, dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moeten verlenen, zo niet wordt de bestelling niet aanvaard.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantendienst ingeval van onduidelijkheid.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • via kredietkaart
 • via bankkaart

Kevin Shoes behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van misbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Kevin Shoes verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen.

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres, ofwel door afhaling in een postpunt. Levering in andere landen gebeurt ofwel op het door de klant opgegeven adres ofwel in het gekozen postkantoor of postpunt. De gekozen leveringsmogelijkheid / gekozen land beïnvloedt de leveringstermijn.

De klant kan ook kiezen om de goederen af te halen in een van de verkooppunten van Kevin Shoes. Indien de klant ervoor kiest zijn bestelling af te halen in één van onze winkels, kan het door intern transport tot maximaal 48 u kan duren voor uw bestelling klaar staat in de door u gekozen winkel. De klant ontvangt een e-mail wanneer de bestelling klaar staat.

Wanneer de klant kiest voor verzending naar een adres wordt een e-mail verstuurd op het moment dat de levering wordt meegeven met bpost. Via het daarin vermelde trackingnummer kan de klant de verzending opvolgen via de e-tracker van bpost.

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van de betaling. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 dag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België en minimaal 2 – maximaal 30 dagen in andere landen.

Elke levering wordt aangekondigd via email. De levering is vergezeld van een leveringsbon, waarop ook de details van de geleverde goederen zijn weergegeven. Een retourformulier is bijgesloten onderaan deze algemene voorwaarden.

De levering wordt aangeboden aan de Klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveringsadres. Deze persoon zal gevraagd worden een leveringsbon te ondertekenen. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bericht nagelaten worden in de brievenbus. Vanaf de volgende dag kan het pakket afgehaald worden op het postkantoor, tot 14 dagen na de eerste levering.

Artikel 6: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht,

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst via e-mail (info@kevinshoes.be) volgens de aangegeven procedure in het retourformulier (onderaan deze algemene voorwaarden) en de goederen in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen terug bezorgen aan NV Decruyenaere, Doorniksesteenweg 193, 8580 Avelgem. De klant staat zelf in voor de kosten van de terugzending.

Het teruggestuurde product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand (schoenen inclusief stickers) in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de factuur en van een volledig ingevuld retour document. Schoenen mogen enkel binnen en op een zuivere ondergrond worden aangepast. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
 • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
 • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
 • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
 • schoenen zonder originele doos/verpakking.

Verlies of beschadiging bij terugzending van het product vallen voor rekening van de klant.

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald via de betaalmanier die de klant heeft gekozen.

De terugbetaling zal gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de retour door de verkoper, op voorwaarde dat alle vereisten zoals hierboven beschreven strikt is voldaan. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag. Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop.

Aan de retour zijn naast de verzendingskosten geen andere kosten noch enige vergoeding verbonden.

Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden.

Artikel 7: Klachten

De klantendienst van Kevin Shoes is bereikbaar op het telefoonnummer 056 64 43 29 of via e-mail op info@kevinshoes.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 8: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Kevin Shoes beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Kevin Shoes zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 9: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Kevin Shoes respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan NV Decruyenaere gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot NV Decruyenaere via post op bovenaan vermeld adres of via info@kevinshoes.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Kevin Shoes heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Kevin Shoes houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@kevinshoes.be

Artikel 10: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Kevin Shoes kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.-

a. Wettelijke garantie voor consumenten Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten: bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk aangekocht artikel is onderworpen aan deze wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
b. Algemeen: om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst van de verkoper waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan de verkoper. Elk gebrek dient binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: NV Decruyenaere, Doorniksesteenweg 193, 8580 Avelgem. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling
van een artikel door de klant.

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken zoals aangegeven RPR Gent, Afd. Kortrijk bevoegd.

Gebruiksvoorwaarden

NV Decruyenaere – Kevin Shoes, hierna te noemen "we" of "ons", beheert deze website.

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOOR U DEZE WEBSITE GEBRUIKT. DOOR UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE GAAT U AKKOORD MET DE VOLGENDE VOORWAARDEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, GEBRUIK DEZE WEBSITE DAN NIET.

1. Producten, inhoud en specificaties

Alle functionaliteiten, inhoud, specificaties, producten en prijzen van producten en diensten beschreven of afgebeeld op deze website kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Bepaalde gewichten, maten en vergelijkbare beschrijvingen zijn benaderingen en dienen alleen ter informatie. We doen al het redelijk mogelijke om de kenmerken van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, zo ook de kleuren; de kleur die u ziet is echter afhankelijk van uw computer en we kunnen niet garanderen dat uw computer de kleuren juist weergeeft. Indien op een bepaald moment producten of diensten op deze website staan biedt dit geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn. Het is uw verantwoordelijkheid te voldoen aan alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetgeving (waaronder begrepen wetten met betrekking tot minimumleeftijdeisen) met betrekking tot bezit, gebruik en verkoop van enig item aangeschaft via deze website. Door een bestelling te plaatsen gaat u ermee akkoord de bestelde producten uitsluitend op een wettelijke manier te gebruiken.

2. Nauwkeurigheid van gegevens

We trachten te waarborgen dat de informatie op deze website volledig, nauwkeurig en actueel is. Ondanks onze inspanningen kan de informatie op deze website van tijd tot tijd onjuist, onvolledig of verouderd zijn. We geven geen garantie met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van enige informatie van deze website. Producten op deze website kunnen bijvoorbeeld niet verkrijgbaar zijn of afwijken van de beschreven kenmerken.

3. Gebruik van deze website

Het ontwerp van de website en alle tekst, afbeeldingen, informatie, inhoud en ander materiaal dat wordt weergegeven op de website of kan worden gedownload van de website zijn het eigendom van of worden gebruikt met toestemming van NV Decruyenaere – Kevin Shoes en zijn beschermd door het auteursrecht, handelsmerkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten en mogen uitsluitend worden gebruikt zoals beschreven in deze voorwaarden of met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijk materiaal. Het is u niet toegestaan de informatie of het materiaal op deze website op enige wijze te wijzigen, reproduceren, publiceren, verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden. Ongeautoriseerd gebruik van dergelijke informatie of dergelijk materiaal kan in strijd zijn met het auteursrecht, handelsmerkrecht, publicatierecht, privacyrecht of andere eigendomsrechten en voorschriften. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw accountgegevens en wachtwoord en voor beperking van de toegang tot dergelijke gegevens en tot uw computer. U accepteert de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord.

4. Merkenrecht

Bepaalde handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken en logo's die worden gebruikt of weergegeven op deze website zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken van ons en aan ons gelieerde ondernemingen. Overige handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken die worden gebruikt of weergegeven op deze website zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken van hun respectieve eigenaren. Niets op deze website verleent enige licentie of enig recht, impliciet of anderszins, op het gebruik van handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken of logo's weergegeven op deze website, zonder onze schriftelijke toestemming of die van de derde partij eigenaar.

5. Links naar deze website

Het is niet toegestaan een link van een andere website naar een pagina op deze website te creëren of in stand te houden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan deze website of enig materiaal weergegeven op deze website in een kader of iets dergelijks op een andere website te plaatsen of te tonen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Eventuele toegestane links naar deze website dienen te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

6. Links naar derde partijen

Deze website kan links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van ons of aan ons gelieerde ondernemingen of door ons of aan ons gelieerde ondernemingen worden beheerd of geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Wanneer u deze links gebruikt, verlaat u deze website. Noch wij, noch aan ons gelieerde ondernemingen zijn verantwoordelijk voor enige informatie, inhoud of materiaal op enige andere website of toegankelijk vanaf enige andere website. Noch wij, noch aan ons gelieerde ondernemingen geven garanties met betrekking tot enige andere website of enige informatie, inhoud of materiaal op of toegankelijk vanaf dergelijke websites, of resultaten die u verkrijgt door het gebruik van dergelijke websites. Indien u besluit enige andere site te bezoeken via een link van of naar deze website, doet u dit geheel op eigen risico.

7. Gebruikersgegevens en privacybeleid van deze website

De verantwoordelijke voor de verwerking, Kevin Shoes respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan NV Decruyenaere – Kevin Shoes gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot NV Decruyenaere – Kevin Shoes via post op bovenaan vermeld adres of via info@kevinshoes.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Kevin Shoes heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Kevin Shoes houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@kevinshoes.be

8. Beperking van de aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor virussen en schade aan uw computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendommen als gevolg van uw bezoek aan of gebruik van deze website of het downloaden van enig materiaal van deze website.

IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ, AAN ONS GELIEERDE ONDERNEMINGEN, MANAGERS, MEDEWERKERS, AANDEELHOUDERS, AGENTEN, RECHTSOPVOLGERS, RECHTVERKRIJGENDEN, RETAILPARTNERS OF ENIGE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ DE CREATIE, PRODUCTIE OF HET BEHEER VAN DEZE WEBSITE AANSPRAKELIJK TEGENOVER ENIGE PARTIJ VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, AANVULLENDE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE ALS GEVOLG VAN WINSTDERVING, VERLOREN GEGEVENS OF BEDRIJFSONDERBREKING) VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN, ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, ENIGE WEBSITE GELINKT AAN DEZE WEBSITE, OF MATERIAAL, INFORMATIE OF DIENSTEN OP DERGELIJKE WEBSITES, ONGEACHT OF DEZE GEBASEERD IS OP EEN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERE WETTELIJKE GROND EN ONGEACHT OF U BENT GEWAARSCHUWD VOOR DERGELIJKE SCHADE. DE VOORNOEMDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS NIET VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DEZE WETTELIJK VERBODEN IS. WIJ VERWIJZEN U NAAR DE LOKALE WETGEVING VOOR EVENTUELE VERBODEN OP BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID.

IN GEVAL VAN EEN PROBLEEM MET DEZE WEBSITE OF ENIGE INHOUD GAAT U ERMEE AKKOORD DAT UW ENIGE GENOEGDOENING IS DEZE WEBSITE NIET LANGER TE GEBRUIKEN. IN GEVAL VAN EEN PROBLEEM MET DE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE U HEEFT AANGESCHAFT OP OF VIA DEZE WEBSITE GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U ALLEEN EVENTUEEL RECHT VAN VERHAAL HEEFT OP DE PRODUCENT VAN DERGELIJKE PRODUCTEN OF LEVERANCIER VAN DERGELIJKE DIENSTEN, OVEREENKOMSTIG DE GARANTIEVOORWAARDEN VAN DE BETREFFENDE PRODUCENT OF LEVERANCIER, OF RECHT HEEFT OP RETOURNERING EN TERUGBETALING MET BETREKKING TOT DERGELIJKE PRODUCTEN EN DIENSTEN CONFORM DE RICHTLIJNEN VOOR RETOURNERING EN TERUGBETALING ZOALS OP DEZE WEBSITE VERMELD.

9. Herziening van deze voorwaarden

Wij kunnen deze voorwaarden te allen tijde herzien door ze op deze website te actualiseren. Wij adviseren u deze pagina regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen in de voorwaarden, aangezien deze verbindend zijn voor u. Wettelijke kennisgevingen of voorwaarden op bepaalde pagina's van deze website kunnen derogeren aan zekere bepalingen in deze voorwaarden.

10. Rechtskeuze en bevoegdheid

Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele andere overeenkomsten tussen u en ons, mocht er sprake zijn van onderlinge tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid. Op deze voorwaarden en de interpretatie ervan is het Belgische recht van toepassing, zonder geldigverklaring van de conflictregels daarvan. Een gedrukt exemplaar van deze voorwaarden zal bewijskracht hebben in juridische en administratieve procedures gebaseerd op of gerelateerd aan deze voorwaarden in dezelfde mate en onder dezelfde condities als andere zakelijke documenten en gegevens die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en onderhouden.

11. Beëindiging

U of wij kunnen uw account of gebruik van deze website te allen tijde beëindigen, zonder opgave van reden. U bent persoonlijk aansprakelijk voor eventuele bestellingen die u heeft geplaatst of kosten die u heeft gemaakt voorafgaand aan de beëindiging. We behouden het recht voor enig onderdeel van deze website op elk gewenst moment te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, zonder opgave van reden.

12. Aanvullende ondersteuning

Indien u de bovenstaande voorwaarden niet begrijpt of indien u een vraag of opmerking heeft, kunt u contact opnemen met NV Decruyenaere – Kevin Shoes. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen

Herroepingsrecht

Artikel 6: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument
artikelen online aankopen : De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet
van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen
vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek
Economisch Recht,

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf
de levering contact opnemen met de klantendienst via e-mail (info@kevinshoes.be) volgens de
aangegeven procedure in het retourformulier (onderaan deze algemene voorwaarden) en de
goederen in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier binnen de 20 dagen vanaf de
levering van de goederen terug bezorgen aan NV Decruyenaere, Doorniksesteenweg 193, 8580
Avelgem. De klant staat zelf in voor de kosten van de terugzending.

Het teruggestuurde product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand (schoenen inclusief
stickers) in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de factuur en van een
volledig ingevuld retour document. Schoenen mogen enkel binnen en op een zuivere ondergrond
worden aangepast. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden,
samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden
teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
 • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
 • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
 • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
 • schoenen zonder originele doos/verpakking.

Verlies of beschadiging bij terugzending van het product vallen voor rekening van de klant.

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald via de betaalmanier die de
klant heeft gekozen.

De terugbetaling zal gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de retour door de verkoper, op
voorwaarde dat alle vereisten zoals hierboven beschreven strikt is voldaan. Het bedrag dat
terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag.
Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven
worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop.

Aan de retour zijn naast de verzendingskosten geen andere kosten noch enige vergoeding
verbonden.

Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden.

Retourformulier